MATRIČNÍ ÚŘAD

Matrikářka: Martina Surovcová 
telefon: 519 519 210
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Matriční úřad věcně a místně příslušný pro tyto obce:
Drnholec
Jevišovka
 výše uvedeným obcím vedeme knihy narození, manželství a úmrtí.
 
Úřední dny:
Pondělí: 7:30 - 11:00, 12:00 - 17:00
Středa:  7:30 - 11:00, 12:00 - 17:00

Mimo úřední dny se zabýváme zpracováním přijatých podání, ale i v tuto dobu jsme připraveni (po telefonické či e-mailové domluvě) s Vámi řešit Vaše životní situace.

Uložené matriční knihy
- Kniha narození: 
 Drnholec
Svazek XI. = ročník 1914 – 1930
Svazek XII. = ročník 1931 – 1949
Svazek 1. =  od 1.1.1950 do 30.06.2001
Svazek 1. = od 1.7.2001
Rejstřík ke knize narození 1860 – 1950
Jevišovka
Svazek VII. = ročník 1910 – 1949
Svazek 1. = od 1.1.1950 do 30.06.2011
Svazek 1. = od 1.7.2001
Rejstřík ke knize narození 1871 – 1949
- Kniha manželství
Drnholec
Svazek VIII. = ročník 1936 – 1949
Svazek 1. = ročník 1950 – 1971
Svazek 2. = ročník 1972 – 1993
Svazek 3. = ročník 1993 – 2001
Svazek 1. = od 01.07.2001
Rejstřík ke knize manželství 1652 – 1950
Jevišovka
Svazek VI. = 1883 – 1949
Svazek 1. = od 01.07.2001
Rejstřík ke knize manželství 1871 – 1949
- Kniha úmrtí
Drnholec
Svazek VII. = ročník 1928 – 1949
Svazek 1. = ročník 1950 – 2001
Rejstřík ke knize úmrtí 1860 – 1950
Svazek 1. = od 01.07.2001
Jevišovka
Svazek V. = ročník 1859 – 1946
Svazek VI. = ročník 1946 – 1949
Rejstřík ke knize úmrtí 1871 – 1949
Rejstřík ke knize úmrtí 1929 – 2001
Svazek 1. = ročník 1950 – 2001
Svazek 1. = od 01.07.2011, ročník 2002 – 2010
Svazek 2. = ročník 2011

Kdo může žádat?
V souladu s ust. § 25 odst. 1 písm. a) – písm. b) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o matrikách“), může o vydání matričního dokladu požádat fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny, její sourozenci a zplnomocnění zástupci.  Za člena rodiny se v souladu s ust. § 8 odst. 12 citovaného zákona považuje manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci. Matriční doklad může být dále vydán fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Kam se s žádostí obrátit?
Matriční doklad vydá matriční úřad podle místa matriční události (tj. místo, kde došlo k narození, uzavření manželství či úmrtí)
Správní poplatek: 100 Kč splatný v den podání žádosti.


Co je nutné předložit?
Doklad totožnosti (OP, CD)
Matriční doklady k prokázání rodinné příslušnosti

Tiskopisy:
žádost o vydání matričního dokladu pro použití v České republice
žádost o vydání matričního dokladu pro použití v cizině