Povolení k provozování výherních hracích přístrojů (VHP)

Provozovatelem VHP může být jen tuzemská právnická osoba se sídlem na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování VHP. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí, ani právnické osobě, ve které má tato společnost zahraniční majetkovou účast.

Přílohy :
Žádost o povolení provozování VHP, podepsaná statutárním orgánem nebo zplnomocněná osoba na základě předložené úředně ověřené plné moci 
Výpis obchodního rejstříku – originál nebo úředně ověřená kopie 
Prohlášení provozovatele(žadatele) o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast 
Doklad o bezúhonnosti - výpis z evidence Rejstříku trestů 
Výpis z osvědčení o provozuschopnosti jednotlivých VHP vydaný pověřenou autorizovanou osobou – originál 
Smlouva o umístění VHP – ověřená kopie 
Prohlášení o nabytí VHP, v případě pronájmu VHP přiložení Smlouvy o pronájmu – kopie 
Jméno osoby odpovídající za zákaz vstupu osob mladších 18 let, pověřená osoba svým podpisem stvrdí souhlas s pověřením – originál 
Herní plány 
Způsob a manipulace s VHP, zejména při evidenci tržeb, prováděných opravách a běžném servisu VHP – originál 
Smlouva o zajištění servisu VHP a výpis z Obchodního rejstříku subjektu zajišťujícího odborný servis - kopie 
Návštěvní řád herny, pokud se jedná o provoz VHP v herně – originál 
Správní poplatek za podání žádosti ve výši 5 000,- Kč 
Správní poplatek za podání žádosti o změnu povolení ve výši 3 000,- Kč 
Provozovat VHP mohou pouze akciové společnosti.
 

Za správnost odpovídá: Věra Blahová

Právní stav ke dni 6.8.2016