Řešení životních situací

Zvláštní užívání místní komunikace a uzavírky

Výkopy, staveniště, lešení, skládky, kontejnery, popelnice; kulturní, sportovní a společenské akce na pozemní komunikaci, užívání zvláštního vozidla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Fyzická osoba, v případě firmy statutární zástupce nebo osoba jím písemně pověřená

Podmínky a postup řešení:
Předchozí souhlas vlastníka komunikace
Předchozí souhlas příslušného orgánu policie ČR

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podání žádosti na formuláři (lze stáhnout) s požadovanými podklady

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:
Úřad městyse Drnholec, Kostelní 368 691 83
pondělí 7:00-17:00
středa 7:00-17:00
Lenka Viceníková
+420 519 520 971

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
- vyplněnou žádost
- situaci se zákresem
- souhlas vlastníka pozemní komunikace
- vyjádření příslušného orgánu PČR
- pověření osoby zodpovědné za dodržování podmínek

Formuláře ke stažení:

Správní a jiné poplatky: (kromě uzavírky komunikace)
Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb.
do 10 dní 100,- Kč
do 6 měsíců 500,- Kč
nad 6 měsíců 1 000,- Kč

Lhůty pro vyřízení:
V jednodušších případech do 30 dnů, ve složitějších do 60 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:
Vlastník pozemní komunikace:
- místní komunikace – Městys Drnholec