Řešení životních situací

Povolování připojení ke komunikaci

Rozhodnutí o připojení nemovitosti nebo jiné pozemní komunikace na místní a účelové komunikace v k.ú. Drnholec. Rovněž úpravy takového připojení nebo jeho zrušení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Stavebník, pověřená zplnomocněná osoba, v případě firmy statutární zástupce nebo osoba jím písemně pověřená.

Podmínky a postup řešení:
Předchozí souhlas vlastníka komunikace.
Předchozí souhlas příslušného orgánu policie ČR.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podáním žádosti na formuláři (lze stáhnout) s požadovanými podklady. 

Návrh je možné podat:
- zaslat poštou na adresu zdejšího úřadu městyse
- osobně na podatelnu úřadu městyse

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 
Úřad městyse Drnholec, Kostelní 368, Drnholec
pondělí 7:00-17:00
středa 7:00-17:00
Lenka Viceníková
+420 519 520 971
 
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
vyplněnou žádost
- situace se zákresem
- pokud je jiný žadatel než je investor, předloží jeho zplnomocnění
 

Formuláře:
Formulář žádosti lze obdržet na ÚM Drnholec, nebo stáhnout.

 

Správní a jiné poplatky:
Správní poplatek je stanoven 500,- Kč dle položky číslo 36, písmene c) zákona číslo 634/2004 Sb. o správních poplatcích při podání žádosti.

Poplatek je možno zaplatit:

  • hotově - v pokladní hodiny na podatelně úřadu městyse
  • bezhotovostně převodem z účtu navrhovatele - podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného úřadem městyse

Lhůty pro vyřízení:
- v jednodušších případech rozhodneme ve lhůtě do 30 dnů od podání návrhu
- ve složitějších případech do 60 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:
- vlastník pozemní komunikace (místní komunikace – Městys Drnholec) 
- příslušný orgán policie ČR (Policie ČR, dopravní inspektorát Břeclav).

Můžete využít tuto elektronickou službu:
Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem nebo podáním do datové schránky