Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Podmínky a postup řešení:

Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Veřejným prostranstvím jsou:

Za veřejné prostranství se považují:
náměstí 
pozemní komunikace (tj. silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace) 
tržiště 
veřejná zeleň (podél všech komunikací ve městě) 
další prostory přístupné každému bez omezení

Podrobnější specifikace veřejných prostranství v Drnholci je uvedena v Nařízení městyse Drnholec 2/2013 - Tržní řád.
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb se rozdělují podle způsobu provozování
takto:
a) tržní místo ulice Brněnská pro stánkový prodej
b) tržní místo Náměstí Svobody pro prodej z auta

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osoba užívající veřejné prostranství je povinna ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik povinnosti platit poplatek do 30 dnů ode dne, kdy povinnost nastala. Změny v povinnosti platit poplatek je poplatník povinen ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městyse Drnholec, Kostelní 368
pondělí a středa 7:00-11:00 a 12:00-17:00 
 

Anežka Vybíralová