Místní poplatek ze psů

Předmětem poplatku jsou psi starší 3 měsíců (poplatková povinnost).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má na území městyse Drnholec trvalý pobyt nebo sídlo.

Podmínky a postup řešení:

Nabytí psa staršího 3 měsíců a trvalý pobyt držitele psa na území městyse Drnholec.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Za výše uvedených podmínek podá držitel psa, staršího 3 měsíců, přiznání k poplatku ze psů do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. 
Povinnost ohlásit nabytí psa má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle vyhlášky o místních poplatcích osvobozen, a tuto skutečnost musí správci poplatku prokázat. 
Poplatník je povinen ohlásit každou skutečnost, která má vliv na vznik, zánik poplatkové povinnosti, výši poplatku nebo na osvobození od poplatku do 15 dnů od jejího vzniku. 
Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městyse Drnholec, Kostelní 368
pondělí a středa 7:00-11:00 a 12:00-17:00 

Anežka Vybíralová