Místní poplatek z ubytovací kapacity

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu v Drnholci.
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 30 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Změny v této činnosti, zejména její ukončení, je ubytovatel povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.
 

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městyse Drnholec, Kostelní 368
pondělí   7:00-17:00 
úterý     7:00-14:30 
středa    7:00-17:00 
čtvrtek   7:00-15.30
pátek     7:00-12.00
Věra Blahová      +420 519 519 210
 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pro splnění ohlašovací povinnosti postačí sdělit správci poplatku:
příjmení 
jméno nebo název 
bydliště nebo sídlo 
rodné číslo nebo IČO 
počet lůžek ubytovací kapacity a den vzniku nebo změny povinnosti platit poplatek
Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvedou při ohlášení vzniku povinnosti vybrat poplatek též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
 

Formuláře:

Přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity
 

Sazba poplatku:

Poplatek činí za každé využité lůžko a den 4,- Kč. 

Ubytovatel poplatek odvede na účet správce poplatku nejpozději do 15 dnů po uplynutí daného roku, ve kterém byl poplatek vybrán.
 

Za správnost odpovídá: Věra Blahová

Právní stav ke dni 6.8.2016