Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění odpadů

 

Podmínky a postup řešení:

fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí 
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat :

Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace :

Ohlášení vzniku nebo změny povinnosti platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) se nevyžaduje. Povinnost platit poplatek eviduje správce poplatku na základě údajů jím vedené evidence obyvatel.
Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:
Úřad městyse Drnholec, Kostelní 368
pondělí a tředa 7:00-11:00 a 12:00-17:00 

Anežka Vybíralová