Ženská příjmení v mužském tvaru


Příjmení se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Na základě žádosti ženy nebo žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví lze za splnění určitých podmínek stanovených zákonem užívat příjmení v mužském tvaru.
 
Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Žena, o jejíž příjmení se jedná.

Rodiče (zákonní zástupci) za dítě ženského pohlaví.

Podmínky a postup řešení:
Při zápisu uzavření manželství:

Na základě žádosti ženy o užívání příjmení v mužském tvaru jde-li o:
* cizinku
* občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině
* občanku, jejíž manžel je cizinec
* občanku, která je jiné než české národnosti

Při zápisu narození dítěte ženského pohlaví, je-li dítě:
* cizinec
* občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině
* občanem, jehož jeden z rodičů je cizinec
* občanem, který je jiné než české národnosti

Při zápisu úmrtí cizinky se uvede příjmení ženy v mužském tvaru, je-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem nebo jinou veřejnou listinou. 

Podat žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze i tehdy, je-li již matriční událost v matriční knize zapsána.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podáním žádosti na jakémkoli matričním úřadu nebo zastupitelském úřadě české republiky v cizině o užívání příjmení v mužském tvaru a předložením příslušných dokladů.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 
* Úřad městyse Drnholec, matrika, Kostelní 368
* pondělí a středa 7:00-11:00 a 12:00-17:00
* Martina Surovcová
* Tel. 519 519 210

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
* žádost o uvedení příjmení v mužském tvaru
* doklad o trvalém pobytu v cizině, případně prohlášení o tomto pobytu
* doklad o státním občanství manžela, který je cizinec (např. cestovní pas nebo jiný doklad)
* průkaz totožnosti žadatele
* matriční doklad, byl-li již zápis proveden
* jde-li o nezletilou – písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem
* písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let

Poplatky
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 
Lhůty pro vyřízení
Podání žádosti není časově omezeno.
 
Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou.
Správní orgán, je povinen rozhodnout do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

Za správnost odpovídá: Urbanová Martina

Právní stav ke dni 6.8.2016