Ztráta matričního dokladu

Vydání druhopisu rodného, oddacího, úmrtního listu

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, prarodiče, sourozenci, děti, vnuci a pravnuci), zplnomocnění zástupci.

Fyzická osoba, která prokáže, že doklad potřebuje k uplatnění jejích práv před orgány státu nebo územních samosprávných celků.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podat žádost osobně nebo písemně u matričního úřadu, kde je narození, uzavření manželství nebo úmrtí zapsáno v matriční knize (podle místa události – NE podle místa bydliště).

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 
* Úřad městyse Drnholec, matrika, Kostelní 368
* pondělí a středa 7:00-11:00 a 12:00-17:00
* Martina Surovcová
* Tel. 519 519 210

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
* platný doklad totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas
* matriční doklad (rodný, oddací list) ze kterého je patrné, že jsou splněny podmínky pro vydání druhopisu matričního dokladu (prokázání příbuzenského vztahu). Je nutné znát datum, kdy matriční událost (narození, uzavření manželství popřípadě úmrtí) nastala.

Správní a jiné poplatky:
Správní poplatek činí 100,- Kč za každý druhopis rodného, oddacího nebo úmrtního listu.

Lhůty pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení je 30 dnů. (v praxi cca 10 dnů pokud se nejedná o vydání dokladu z archivu)

Za správnost odpovídá: Urbanová Martina

Právní stav ke dni 6.8.2016