Změna jména a příjmení


Jméno nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti a v souladu s právními předpisy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Občan České republiky, popřípadě zákonný zástupce nezletilého občana ČR.
Cizinec, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR.

Podmínky a postup řešení:
* Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro to vážný důvod.
* Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno které má žijící sourozenec. Dále jestliže by změna jména nebo příjmení byla v rozporu se zájmy nezletilého.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podáním písemné žádosti a potřebných dokladů u matričního úřadu.

Potřebné doklady:
(1) K žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení musí být přiložen
a) rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství,
b) jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
c) jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera,
d) jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
e) doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky (lze prokázat OP)
f) doklad o státním občanství (lze prokázat OP)
g) souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení.

(2) K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.

(3) Není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména, nebo příjmení nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.

(4) Doklad podle odstavce 2 není třeba předkládat, pokud
a) druhý rodič zemřel; v tom případě se k žádosti přiloží jeho úmrtní list, anebo
b) pokud byl druhý rodič rodičovské odpovědnosti zbaven nebo byl výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven; v tom případě se k žádosti přiloží pravomocný rozsudek, nebo
c) není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:
* Úřad městyse Drnholec, matrika, Kostelní 368
* pondělí a středa 7:00-11:00 a 12:00-17:00
* Martina Surovcová
* Tel. 519 519 210

Správní a jiné poplatky:
* Správní poplatek 100,- Kč – při povolení změny příjmení hanlivého, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení /dřívějším příjmením se rozumí nejblíže předcházející nebo rodné/.
* Správní poplatek 1000,- Kč – povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech.

Lhůty pro vyřízení:
Správní orgán rozhodne zpravidla do 30 dnů od zahájení řízení. Ve zvlášť složitých případech až 60 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:
V řízení o změnu jména nebo příjmení nezletilého dítěte jsou účastníky řízení oba rodiče bez ohledu na to, který z rodičů podal žádost.


Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, popř. průkazu o povolení k pobytu.

Za správnost odpovídá: Urbanová Martina

Právní stav ke dni 6.8.2016