Zápis úmrtí nastalého v cizině do Zvláštní matriky v Brně


Informace k zápisu úmrtí do Zvláštní matriky v Brně a vydání úmrtního listu pro použití v ČR – úmrtí v cizině.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Pozůstalý manžel/ka nebo příbuzný zemřelého.

Podmínky a postup řešení:
Podmínkou pro zápis do Zvláštní matriky v Brně je, aby osoba, jíž se zápis týká, byla státním občanem České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Dostavit se osobně na kterýkoliv matriční úřad v České republice, nebo u krajského úřadu před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství ČR nebo na zastupitelský úřad České republiky v cizině, předložit předepsané doklady a sepsat zápis o úmrtí.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
* cizozemský úmrtní list s úředním překladem do českého jazyka
* jestliže k úmrtí došlo ve státě, s nímž není uzavřena dvoustranná mezinárodní smlouva nebo dohoda o právní pomoci, musí být cizozemský úmrtní list doplněn o vyšší ověření – tzn. superlegalizaci na zastupitelském úřadě ČR v cizině nebo Apostillou (informaci, který úřad v cizině vystaví Apostillu, podá matrika, kde byl vydán cizozemský úmrtní list). Vyšší ověření tzn. Apostillu musí mít cizozemský úmrtní list vydaný např. v Německu, v Itálii, v USA, ve Velké Británii, ve Švýcarsku (tam musí být ověření buď příslušným kantonem nebo Apostillou) atd.
* doklad o státním občanství České republiky zemřelého (např. platný občanský průkaz, platný cestovní pas ČR, popř. osvědčení o státním občanství ČR)
* oddací list, popř. rodný list zemřelého

Více informací a formuláře ke stažení:  Zvláštní matrika
 

za správnost odpovídá: Surovcová Martina

Právní stav ke dni 6.8.2016