Vydávání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky

 

Osvědčení o státním občanství České republiky (dále jen“osvědčení“) je dokladem, kterým se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení příslušný krajský úřad (v Praze úřad městské části Praha 1 až 22) uvede, že daná osoba je ke dni vydání osvědčení státním občanem České republiky. Osvědčení má platnost po dobu jednoho roku.
Na žádost fyzické osoby se v osvědčení uvede, údaj o tom, kdy, jakým způsobem a podle jakého právního předpisu fyzická osoba české či československé státní občanství nabyla nebo pozbyla, nebo také o tom, že k určitému datu nebo v určitém období byla českým státním občanem či československým státním občanem, případně o tom, že fyzická osoba je státním občanem České republiky od určitého data nepřetržitě do doby vydání osvědčení.

Kdo a za jakých podmínek
V této věci je oprávněna jednat:
fyzická osoba zletilá, o jejíž státní občanství se jedná 
za dítě mladší 15 let
    zákonný zástupce
    neboopatrovník, který k žádosti připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení
    nebo osoba, které bylo dítě svěřeno pravomocným soudním rozhodnutím svěřeno do péče
    nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o dítě na základě pravomocného soudního rozhodnutí.
 
za zemřelou osobu
    příbuzný této osoby v řadě přímé, sourozenec, vdova nebo vdovec,
    nebo fyzická osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení.
 
Jak a kam se obrátit
Žádost o vydání osvědčení či potvrzení o státním občanství České republiky podejte u krajského úřadu příslušného podle místa trvalého, resp. posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území ČR. Pokud dotyčná osoba na území ČR nikdy trvalý pobyt neměla, žádost se podává na Úřadu městské části Praha 1. Žádost lze podat prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině.
 
Co musíte předložit 
Na úřadě předložte:
* vyplněnou žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky
* vyplněný dotazník
* rodný list, oddací list, pokud jste uzavřel manželství, doklad o vzniku partnerství, pokud jste vstoupil do partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
* rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, máte-li tyto doklady k dispozici
* dříve vydané doklady o Vašem státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, máte-li tyto doklady k dispozici,
* doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem České republiky (K dokladu o osvojení, který je vydán orgánem cizího státu a který by mohl mít vliv na nabytí státního občanství České republiky, se přihlíží pouze tehdy, pokud lze osvojení v České republice podle zákona o mezinárodním právu soukromém uznat.)
* doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství
* jiné doklady na vyžádání krajského úřadu, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství
Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Formuláře
Potřebné formuláře jsou k dispozici na krajském úřadu nebo na zastupitelském úřadu.
 
Poplatky
Výše poplatku za vydání osvědčení o státním občanství České republiky činí 100 Kč;
Je-li žádost podávána prostřednictvím zastupitelského úřadu, činí správní poplatek 300 Kč.


Lhůty
Krajský úřad vydá osvědčení bez zbytečného odkladu.  Ve složitých případech vyžadujících archivní šetření činí lhůta pro vydání osvědčení 180 dnů.

Za správnost odpovídá: Surovcová Marina

Právní stav ke dni 6.8.2016