Prohlášení o volbě druhého jména 


Od 1. 7. 2001 může státní občan České republiky užívat dvě jména při splnění podmínek stanovených zákonem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR, jehož se prohlášení o volbě druhého jména týká.

Podmínky a postup řešení:
Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména. Zapsaná mohou být dvě jména, která nejsou stejná. K volbě druhého jména pro nezletilého staršího 15 let musí být připojen jeho souhlas. U občanů narozených do 31. 12. 1949, kteří mají v matriční knize zapsáno více jmen, lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Předložit písemné prohlášení o zvolení druhého jména.

Údaje, které musí prohlášení obsahovat:

  • jméno, příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká
  • jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilého
  • jméno, které bylo zvoleno
  • souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o volbě druhého jména

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 
* Úřad městyse Drnholec, matrika, Kostelní 368
* pondělí a středa 7:00-11:00 a 12:00-17:00
* Martina Surovcová
* 519 519 210

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
rodný list (osoby, které se prohlášení týká)
doklad totožnosti

Formuláře:
Nejsou stanoveny.

Správní a jiné poplatky:
Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:
Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá nový rodný list do 30 dnů po obdržení prohlášení. Prohlášení lze učinit u matričního úřadu, v jehož knize narození je jméno (jména) zapsáno, popř. u matričního úřadu v místě trvalého pobytu.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
Po vydání nového rodného listu změna všech úředních dokladů – občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz atd.

Za správnost odpovídá: Urbanová Martina

Právní stav ke dni 6.8.2016