Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

O zrušení údaje o místu trvalého pobytu se rozhoduje vždy ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Nejčastěji je o zrušení údaje o místu trvalého pobytu rozhodováno na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh osoby uvedené v ust. § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel.

Správní orgán rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu v případě, kdy zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část (ust. § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel). Navrhovatel je povinen existenci obou uvedených podmínek správnímu orgánu prokázat (ust. § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel).

Nezletilým dětem není údaj o místu trvalého pobytu rušen automaticky zrušením údaje o místu trvalého pobytu jejich rodiče. Dítě, kterému má být zrušen údaj o místu jeho trvalého pobytu, musí být v návrhu uvedeno.

Údaj o místu trvalého pobytu není možno zrušit samostatně dítěti, na něž se vztahuje vyživovací povinnost rodičů, např. pokud je dítě nezletilé nebo je zletilé, ale připravuje se na budoucí povolání.

Při podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu navrhovatel zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč za každou osobu uvedenou v návrhu.

Vyřizuje:
Anežka Vybíralová
+420 519 519 210