Hlášení trvalého pobytu


Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, příp. orientačním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan ČR starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci. Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce nebo pěstoun. Za osobu omezenou ve svéprávnosti jedná opatrovník.

Podmínky a postup řešení:

Vyplnění přihlašovacího lístku a předložení potřebných dokladů.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Předložení vyplněného přihlašovacího lístku k trvalému pobytu a příslušných dokladů opravňujících k provedení této změny.
Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 
Úřad městyse Drnholec, Kostelní 368
pondělí 7:00-11:00 a 12:00-17:00  
středa   7:00-11:00 a 12:00-17:00 


Anežka Vybíralová,   +420 519 519 210

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný občanský průkaz, u kterého není oddělena vyznačená část v důsledku změny trvalého pobytu. 
Po ukončení pobytu v cizině cestovní pas, po nabytí státního občanství doklad o jeho nabytí. 
Doklad opravňující užívání bytu (nájemní smlouva). 
Úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, takové potvrzení se nevyžaduje, pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.
 

Formuláře:

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu obdržíte při hlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek za změnu místa trvalého pobytu činí 50,- Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku. Osoby do 15 let jsou od tohoto poplatku osvobozeny. Správní poplatek se platí v hotovosti.
Ukončení trvalého pobytu - 100 Kč,-
 

Lhůty pro vyřízení:

nejsou stanoveny
 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Do 15 dnů od přihlášení požádat o vydání nového občanského průkazu, popř. řidičského